Zespół

dr inż. Tomasz Walczak – Wiceprezes ds. Technologii

Dr inż. Tomasz Walczak jest założycielem i wiceprezesem Euros Energy Sp. z o.o.. Specjalizuje się w obszarze efektywności energetycznej budynków. Posiada wieloletnie doświadczenie w systemach wentylacji z odzyskiem ciepła, pompach ciepła, instalacjach chłodniczych oraz systemach automatyki i sterowania. Jako prezes Euros Energy do 2020 roku prowadził szereg dużych projektów wdrożeniowych – m.in. maszynownię dostarczającą ciepło, ciepłą wodę użytkową i chłód do nowego budynku Muzeum Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Sulejówku oraz instalację gruntowych pomp ciepła dla Bell Sp. z oo fabryka kosmetyków w Józefowie. Od kwietnia 2020 roku jako wiceprezes Euros Energy skupiał się na poszerzaniu innowacyjnych zastosowań pomp ciepła: zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemyśle (mleczarnia Turvita w Turna). 

Dr inż. Tomasz Walczak posiada również doświadczenie w obszarze badań i rozwoju. Pod jego nadzorem firma Euros Energy na przestrzeni ostatnich 5 lat przeprowadziła projekty badawczo-rozwojowe, które pozwoliły na wprowadzenie szeregu innowacyjnych produktów (m.in. seria modułowych geotermalnych pomp ciepła dużej mocy EUROS GEO PRO do zastosowań przemysłowych, EUROS ATMO seria powietrznych pomp ciepła, gruntowe pompy ciepła EUROS GEO i kompaktowy podgrzewacz ciepłej wody z pompą ciepła). Dr inż. Tomasz Walczak zarządzał także dwoma dużymi projektami badawczo-rozwojowymi współfinansowanymi ze środków publicznych zgodnie z metodyką PRINCE2:

„Opracowanie technologii wytwarzania kompaktowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompami ciepła” realizowanego we współpracy z Politechniką Warszawską w ramach programu GEKON. Projekt został pomyślnie ukończony.”

„Kształtowanie profilu zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii i jej kosztów bez ingerencji w profil zapotrzebowania na energię użytkową.”

Dr inż. Tomasz Walczak jest twórcą nowego typu wymiennika ciepła chronionego przez Urząd Patentowy RP. Jest współautorem jednego wzoru użytkowego (RWU.066391) oraz czterech zgłoszeń patentowych (P419954, P419955, P419956, P419555).

dr Kamil Kwiatkowski – Dyrektor ds. Projektów Badawczych

Dr Kamil Kwiatkowski w roku 2007 uzyskał na Wydziale Fizyki UW stopień magistra fizyki na specjalizacji „Fizyka środowiska”, a w 2013 roku obronił, także na Wydziale Fizyki UW, rozprawę doktorską pt. „Dynamika procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu”. Doktorat, obroniony z wyróżnieniem, jest przykładem doktoratu przemysłowego wspieranego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach grantu VENTURES na rozwój badań o dużym potencjale aplikacyjnym. Badania obejmowały optymalizację innowacyjnej przemysłowej instalacji zgazowania biomasy o mocy cieplnej 3.5 MW. Praca nagrodzona w VI edycji konkursu „Innowator Mazowsza”.

Praca naukowa i prace rozwojowe prowadzone przez dr Kamila Kwiatkowskiego są skupione jest wokół procesów pozyskiwania energii i zrównoważonego rozwoju. Zakres pracy dr Kamila Kwiatkowskiego obejmuje modelowanie numeryczne i optymalizacje, prace eksperymentalne i badania oraz wdrożenia przemysłowe.

Dr Kamil Kwiatkowski był związany z Wydziałem Fizyki oraz Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania UW, gdzie m.in. koordynował realizację części zadań projektu europejskiego EuHIT European High-Performance Infrastructures in Turbulence. W projekcie ShaleSeq badał możliwości pozyskania gazu ziemnego  poprzez sekwestracją dwutlenku węgla w złożach formacji łupkowych, współpracując z Państwowym Instytutem Geologicznym oraz PGNiG. Brał udział w programie strategicznym NCBR dotyczącym zgazowania trudnoutylizowalnych odpadów biomasowych, pracując m.in. nad rozwojem instalacji w Szepietowie.

W latach 2014-2017 Dr Kamil Kwiatkowski był zastępcą dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS UW) oraz członkiem Rady Naukowej Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW. Był również członkiem grup i zespołów eksperckich m.in. grupy eksperckiej „Lokalny wymiar energii” działającej w ramach Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki przy Ministrze Klimatu, Zespołu ds. Ekonomicznych działającego w ramach Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej.

Od ponad trzech lat Dr Kamil Kwiatkowski prowadzi i koordynuje badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie Euros Energy w obszarze magazynowania energii cieplnej w gruncie, optymalnego wykorzystania pomp ciepła oraz analiz techniczno-ekonomicznych dla dużych i niestandardowych projektów wdrożenia pomp ciepła oraz integracji pomp ciepła z innymi technologiami. Od roku 2021 pełni rolę Dyrektora ds. Projektów Badawczych.

Indeks Hirscha wg. Scopus: 9, ponad 300 cytowań, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25723272100

Indeks Hirscha wg ReserchGate: 9, 370 cytowań, ponad 18 800 przeczytań,  https://www.researchgate.net/profile/Kamil-Kwiatkowski/scores

mgr inż. Jacek Talko – Dyrektor ds. Transformacji Energetycznej

Absolwent wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej. Z ciepłownictwem związany od ponad 25 lat. Posiada duże doświadczenie w zakresie eksploatacji źródeł ciepła. Uczestniczył w modernizacji wielu miejskich systemów ciepłowniczych m.in. w Świeciu, Bytowie, Gniewie i Pasłęku, w których dzięki zastosowaniu nowych systemów regulacyjnych podniesiono efektywność systemów o ponad 20%. Przez ostatnie 14 lat był dyrektorem technicznym w spółce ciepłowniczej eksploatującej systemy zaopatrujące w energię dziesięć miast w północno-wschodniej części Polski, gdzie odpowiadał za całokształt działalności od nadzoru nad procesem wytwarzania, przemsyłu i dystrybucji poprzez koordynację pracy działu wsparcia technicznego po kierowanie procesami inwestycyjnymi. Współtworzył opracowanie i realizację pierwszych etapów planu odejścia od paliwa węglowego do roku 2030 w podległych źródłach z wykorzystaniem kogeneracji i układów OZE. 

mgr inż. Jakub Garbacik – Inżynier ds. Modelowania TRNSYS

Jakub Garbacik w 2019 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizowanym na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Pracę dyplomową pt. „Analiza numeryczna urządzenia do minimalizacji wysokości warstwy przyściennej w tunelu aerodynamicznym” obronił z wynikiem bardzo dobrym. Podczas studiów zafascynowało go modelowanie numeryczne. Swoje doświadczenie zdobywał w Studenckim Kole Aerodynamiki Pojazdów, gdzie miał możliwość wykorzystania modelowania numerycznego do wyznaczenia oporów aerodynamicznych pojazdu Kropelka 2.0 o minimalnym zużyciu paliwa, a następnie walidacji wyników w tunelu aerodynamicznym.

Pod koniec 2018 roku dołączył do zespołu badawczo-rozwojowego Euros Energy, gdzie uczestniczył w projekcie badawczym „Kształtowanie profilu zapotrzebowania na moc elektryczną przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii i jej kosztu bez ingerencji w profil zapotrzebowania na energię użytkową”. W pracach badawczych odpowiadał za modelowanie numeryczne dolnego źródła gruntowych pomp ciepła. Wynikiem jego prac było opracowanie koncepcji Gruntowego Magazynu Energii, czyli wykorzystanie gruntowego wymiennika pionowego jako krótkoterminowego magazynu ciepła. Wyniki prezentował na konferencjach The 13th International Energy Agency Heat Pump Conference, Jeju, Korea, April 26 – 29, 2021 https://hpc2020.org/ (Publikacja artykułu naukowego w proceedingsach konferencyjnych, papier #351, strony 1898-1907) czy VII Ogólnopolskim Kongresie Geotermalny, 2021 https://kongresgeotermalny.pl/

Od 2021 roku pracuje nad rozwojem koncepcji wielkoskalowych systemów ciepłowniczych opartych o OZE. Wykonuje prototypy rozwiązań, tworząc modele w Python. Obecnie koordynuje prace zespołu ds. modelowania w TRNSYS oraz opracowuje koncepcje sterowania układami ciepłowniczymi.